БИЛТЕН КОНКУРСА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

kler,naslovna 07 Sep 2017 15:43

1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017 на територији АП Војводине 

 

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање: трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години;

 

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство суфинансира до 70% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ-а. Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 100.000,00 динара.

Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно. Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције.

Крајњи рок за пријаву је 24.11.2017.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21346

 

2. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017.

 

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

1.набавку опреме за -складиштење воћа и поврћа и опреме за сакупљање и припрему воћа и поврћа за тржиште

2.набавку расхладне опреме за складиштење воћа и поврћа

3.набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа и набавку бокс – палета за складиштење производа:

4.набавку опреме за прераду уљарица и сушара за ароматично, зачинско и лековито биље

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 5.500.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тога.

 

Крајњи рок за пријаву је 15.09.2017.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21338

 

 3. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години.  

 

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини.

 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање система за наводњавање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи и агрегата за наводњавање, система за фертиригацију, тифона, линија за наводњавање и изградњу цевовода.

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 10.000.000,00 динара односно 11.000.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 30.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихваљивих трошкова инвестиције једнака 50.000,00 динара или већа од тог износа.

 

Крајњи рок за пријаву је 15.09.2017.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21340

 

4. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада

 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.

 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада. 

 

  Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 10.000.000,00 динара.

 

Крајњи рок за пријаву је 15.09.2017.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21316

 

5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години

 

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.

 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, инструмената за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге и система за загревање.

 

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору не може бити већи од1.200.000,00 динара по пријави. Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање  јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави.

 

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може битимаксимално 1.800.000,00 динара односно до 1.980.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

 

Крајњи рок за пријаву је 15.09.2017.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21318

 

6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017.години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа на територији АП Војводине у 2017. години јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за производњу вина и јаких алкохолних пића и опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, вина и јаких алкохолних пића.

Максималан износ бесповратних средстава ‒ до 2.000.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

 

Крајњи рок за пријаву је 10.09.2017.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21216

 

 

7. Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду 

 

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине је 24.04.2017 год. расписао Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

 

Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине као и подстицање удруженог учешћа више носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава у реализацији заједничке инвестиције у пољопривреди ради побољшања тржишне позиције индивидуалних газдинстава.

 

Износ кредита: од 300.000,00 до 10.000.000,00 динара

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 

Више информација налази се на линку:
http://www.rfapv.rs/files/konkursi/45/45_Konkurs_za_dugorocne_kredite_za_poljoprivredu.pdf

 

 

8. Конкурс за дугорочне кредитеза куповину пољопривредног земљишта – Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

 

– Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава. Под пољопривредним земљиштем у смислу овог Конкурса подразумева се земљиште:

– за које је у А Листу непокретности одређен начин коришћења: њиве, воћњаци, виногради, ливаде, или пашњаци, и

– за које је у А Листу непокретности одређена врста земљишта: пољопривредно земљиште.

 

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од400.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.rfapv.rs/index-412.html

 

 

9. Конкурс за краткорочне кредите заобртна средства у пољопривреди –Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности a у циљу подстицања запошљавања.

 

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од200.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година живота.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.rfapv.rs/index-412.html

 

10. Кредит за набавку квалитетних приплодних и товних грла са каматом од 1.5% у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у : овчарству, козарству исвињарству.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –правним и физичким лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу.

Максималан износ кредита 20.000 евра.

 

Конкурс је отворен од 12. марта 2017. године до искоришћења планираних средстава за ту намену. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/kategorija/krediti/fond-za-razvoj-poljoprivrede/krediti-za-stocarsku-proizvodnju/kredit-za-nabavku-kvalitetnih-priplodnih-i-tovnih-grla/

 

 11. Кредит за опремање сточарских фарми у 2017. години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за опремање сточарских фарми  у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу.

Максималан износ кредита 40.000 евра.

 

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/kategorija/krediti/fond-za-razvoj-poljoprivrede/krediti-za-opremanje-stocarskih-farmi/

 

 12. Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину пчелињих ројева, нових кошница и опреме за пчеларство.

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу.

Максималан износ кредита 20.000 евра.

 

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/kategorija/krediti/fond-za-razvoj-poljoprivrede/krediti-za-pcelarstvo/

 

 13. Конкурс за доделу кредита за набавку рибље млађи и нове опреме за рибњаке у 2017. години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку рибље млађи и нове опреме за рибњаке  у 2017. години.

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу.

Максималан износ кредита 40.000 евра.

 

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/kategorija/krediti/fond-za-razvoj-poljoprivrede/krediti-za-opremanje-ribnjaka/

 

 14. Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2017. години.

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким  и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу

максималан износ кредита 15.000 евра.

 

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/kategorija/krediti/fond-za-razvoj-poljoprivrede/kredit-za-telad-za-tov/

 

15. Правилник о условима, начину обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво. Ђубриво, у смислу овог правилника, јесте свако средство за исхрану биља које је ставњено у промет у складу са прописима којима се уређује област исхране биља.

По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године.

 

Уз захтев се прилаже оригинал фискалног исечка, а уколико се из њега не могу утврдити сви подаци неопходни за остваривање права на регрес за ђубриво, потребно је поднети и оригинал рачун.

 

Регрес по хектару износи до 2.000 динара.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор, у периоду од 3. маја до 30. септембра текуће године, на Обрасцу

– Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво у 2017. години.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827017-0142-1-1.pdf

 

16. Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на потстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

 

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања усева, плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња, као и образац захтева за остваривање права на регрес.

 

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао:

1) усеве и плодове од ризика умањења приноса (ратарске културе – житарице и индустријско биље, повртарске културе; воћарске културе, винова лоза и хмељ);

2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

 

Субвенционише се 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза.

 

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да остваримаксимално 2.500.000 динара.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.

 

Уз захтев се подноси оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827017.0125.28-1.pdf

 

17. Правилник о начинуостваривање права на потстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

 

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

 

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

 

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће календарске године.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/Pravilnik-dopuna-Pravilnika-tov-stoke-.pdf

 

18. Правилник о начину остваривање права на потстицаје у сточарству за краве дојиље

 

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен или мелезима наведених товних врста, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

 

Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину од 1. јуна текуће године до 31. јануара наредне године на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за2017.годину.

 

Више информација налази се на линку:

http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-dojilje/

 

19. Бесповратна средства за складиштење житарица Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу  нових објеката за складиштење житарица, силоса и подних складишта као и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица.

 

Бесповратна средства се могу добити за :

1.Изградњу нових објеката силоса и подних складишта

2.Набавка нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица(силосе и подна складишта): силосни термометри, силосни фини аспиратори, силосни груби аспиратори, апарати за одређивање микотоксина, уређаји за хлађење житарица, НИТ анализатори за протеине са калибрацијом, уређаји за број падања са лабораторијским млином, уређаји за одређивање садржаја примеса, сушаре.

 

Субвенционисање  цене  изградње силоса и подних складишта  износи50-65% од износа цене без ПДВ-а.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8,000,000.00 динара.

Предметна опрема и изградња мора бити обављена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања  за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће  године.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-skladistenje-zitarica-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

20Бесповратна средства за хладњаче и опрему за хладњаче Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче.

Бесповратна средства се могу добити за :

1.Трошкови изградње објеката за чување и складиштење пољопривредних производа

2.Набавка нове опреме за објекте за чување и складиштење пољопривредних производа:

компресори,испаривачи,кондензатори,панели са металном конструкцијом и

врата за коморе.

 

Субвенционисање набавне цене опреме за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче зноси 50-65% од износа цене без ПДВ-а.

 

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8,000,000.00 динара.

Додатни услови за изградњу силоса и подних складишта:

Предметна опрема и изградња мора бити обављена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

 

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања  за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће  године.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-hladnjace-opremu-za-hladnjace-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

21. Бесповратна средства за набавку нове опреме и изградњу објекта за смештај животиња Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу и набавку опреме за сточарску производњу .

Бесповратна средства се могу добити за следеће:

1.Подстицај за изградњу објекта за смештај животиња

2.Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади

3.Опрему за објекте за смештај крмача, одгој прасади и тов свиња,

4.Опрему за објекте за држање и одгој оваца и коза,

5.Опрему за објекте за држање и одгој живине,

 

Подстицај износи 50-65% цене без ПДВ-а.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8,000,000.00 динара.

Предметна опрема и изградња мора бити обављена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

 

Више информација налази се на линку:

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-nove-opreme-za-smestaj-zivotinja-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

Komentari su zatvoreni