БИЛТЕН КОНКУРСА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРЕДУЗЕЋА

kler,naslovna 07 Sep 2017 15:27

1. “Креирај живот”– Јавни позив за учешће у програму подршке извозницима

 Развојна агенција Србије расписала је 06.03.2017. године ”Јавни позив за учешће у Програму подршке извозницима”. Циљ Програма је интернационализација пословања микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника у циљу присутности и остваривања прихода на иностраним тржиштима.

 

Програм реализује Развојна агенција Србије. Програм се састоји из 2 компоненте.

 

Позив за компоненту 2 је и даље отворен.

Компонента 2 је намењена микро, малим, средњим привредним друштвима и предузетницима који су реализовале макар један извозни посао. ММСПП могу да конкуришу појединачно или удружено (као Конзорцијум) у зависности од врсте активности.

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ-а. Подносилац пријаве може конкурисати за једну или више активности, с тим што максималан укупни износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.

 

Јавни позив за Компоненту 2 је отворен до утрошка средстава.

 

Више информација налази се на линку, кликом на ставку: Компонента 2 – Унапређење капацитета извозника.

http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-izvoznicima

 

2. “Креирај живот”– Јавни позив за учешће у програмупромоције извоза

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Јавни позив за учешће у Програму промоције извоза (у даљем тексту Програм).

Кроз овај Програм, Развојна агенција Србије обезбеђује институционалну подршку микро, малим и средњим предузећима, предузетницима, који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

Позив за компоненту 1: “Индивидуални наступ на међународним сајмовима у иностранству “ је тренутно отворен.

 

Ова компонента је намењена привредним друштвима и предузетницима који желе да представе своје производе на међународним сајмовима у иностранству у циљу повећања прихода извозом.

 

РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ који се додељује од стране РАС-а за ову компоненту је 1.000.000,00 динара.

 

Јавни позив за Компоненту 1 је отворен до утрошка средстава.

 

Више информација налази се на линку, кликом на ставку: Компонента 1 – Индивидуални наступ на међународним сајмовима у иностранству.

http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-promocije-izvoza

 

3. Јавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја

 

Развојна агенција Србије је 06.03.2017. године објавила Јавни позив за учешће у Програму подршке пројектима за унапређење економског развоја”. Програм има за циљ повећање конкуретности ММСПП кроз развој и унапређење услуга које Подносиоци пријава пружају крајњим корисницима,а реализоваће се кроз следеће активности:

  • Промоцију предузетништва и примера добре праксе са фокусом на омладинско и женско предузетништво;
  • Израду анализа и спровођење истраживања у циљу повећања конкурентности ММСПП;
  • Развоју нових услуга намењених ММСПП;
  • Унапређењу постојећих услуга намењених ММСПП.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ. Бесповратна средства по пројекту се одобравају у распону од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Више информација налази се на линку:

http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-projektima-za-unapredenje-ekonomskog-razvoja

 

4. Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквирупрограма подстицања развоја предузетништвс кроз развојне пројекте 

 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

 

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара. Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој.

 

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја ( предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).

Средства опредељена Програмом намењена су за:

– изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног простора или пословоног простора

–  куповину производне опреме

–  набавку софтвера и других нематеријалних улагања

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Више информација налази се на линку:

http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte/

 

 5. Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години

 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години спроводи Министарство привреде  у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

 

Циљеви програма су :

– подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;

– подстицање запошљавања;

– подстицање одрживог и свеобухватног развоја;

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2016. години. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Више информација налази се на линку:

http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-bespovratna-sredstva-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017/

 

 6. Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

 

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 567.720.592,00 динара.

Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара ( производне опреме) и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара .

 

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

  1. правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2015. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Више информација налази се на линку:

http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme/

 

 7.  COSME јавни позив за модну индустрију и туризам

 

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (ЕАСМЕ) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) у области модне индустрије (FashionTech) и туризма, а кроз унапређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим организацијама за подршку високо-технолошким, иновативним и креативним старт-уп компанијама и малим и средњим предузећима.

Овај позив усмерен је на модну индустрију и туризам. У том смислу, јавни позив обухвата пројекте са следећим темама:

Тема 1: FashionTech – подршка реализацији пројеката усмерених ка развоју нових производа и материјала; развој дизајна и производње; малопродаја и маркетинг.

Тема 2: Туризам – подршка пројектима усмерених ка развоју креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни туризам, пословни, културни туризам и др.) и то на тржишту ЕУ или међународним тржиштима.

 

Рок за пријаву: Пријава се подноси електронски до 19. октобра 2017. до 17 часова.

Више информација налази се на линку:

http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/cosme-javni-poziv-za-modnu-industriju-i-turizam/

 

 8. Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања – Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

 

Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од600.000.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доншења одлуке надлежног органа о затварању конкуса.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.rfapv.rs/index-411.html

 

9. Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства- Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад  

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доншења одлуке надлежног органа о затварању конкуса.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.rfapv.rs/index-411.html

 

10. Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства – Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад  

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.

Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доншења одлуке надлежног органа о затварању конкуса.

 

Више информација налази се на линку:

http://www.rfapv.rs/index-411.html 

Tags: , , Komentari su zatvoreni