КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

projekti 21 Mar 2018 11:05

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

1.ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха,као и влаге, саксија, контејнера за производњу расада, ослонаца за поврће (мрежа и коља).

2.ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 60.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.
Приликом обрачуна, узимају се прихватљиви трошкови инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–9 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 динара по пријави, односно не може бити већи од 1.650.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.
Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање тачка 10 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.
Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 2.310.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1.конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
2.вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
3.фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4.мреже за сенчење објекта;
5.систем за наводњавање „кап по кап”, систeме за микрокишење;
6.систем за фертиригацију;
7.столове за производњу расада;
8.инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
9.саксије, контејнере за производњу расада, ослонаце за поврће ( мреже и коље)
10.систем за загревање.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2018. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, предрачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, потврдама о преносу средстава и изводима овереним од стране банке, фискалним исечком, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2018. године.

3.КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1.физичко лице:
– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2.правно лице:
– привредно друштво,
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка лица и правна лица:

1.регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинства (са одговарајућом пољопривредном производњом за коју се конкурише) и да се налази у активном статусу;
2.подносилац пријаве – физичко лице мора имати пребивалиште у јединици локалне самоуправе с територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве – правна лица морају имати седиште у јединици локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3.парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
4.подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 2017. годином;
5.подносилац пријаве мора измирити доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 2017. годином;
6.подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу државног пољопривредног земљишта за 2017. годину, уколико имају закључене овакве уговоре;
7.подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
8.подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде , на основу раније потписаних уговора;
9.подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члан 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);
10.плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната.

Додатни услови за предузетнике:

11.предузетник мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре;

Додатни услови за правна лица:

12.правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре;
13.не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
14.мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
15.задруге морају имати обављену задружну ревизију.

4.1СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано до 0,49 ha производње одговарајуће пољопривредне културе за коју се конкурише у заштићеном простору.

5.ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године.

6.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка лица и правна лица:

1.читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, док је за правна лица обавезан печат подносиоца;
2.фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3.оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга стране извода с подацима о површинама), не старији од 30 дана од дана подношења пријаве ;
4.оригинал рачун за набављену предметну инвестицију. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
5.отпремницу за набављену предметну инвестицију за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
6.доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
7.фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
8.за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме, односно извођачу радова;
9.фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
10.јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01.2018. године;
11.доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”) закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве;
12.уверење о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе );
13.доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ о извршеном плаћању);
14.изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чл. 62. Закона о привр. Друштвима.

Додатна обавезна документација за предузетнике:

15.извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

Додатна обавезна документација за правна лица:

16.извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
17.потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
18.потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
19.за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом.

Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 3,11,12,13,15,16,17,18 и 19 Покрајински Секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.
Покрајински секретаријат задржава право да поред наведених затражи и друга документа.

7.ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког је донет Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години.

8.УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1.средства за подршку инвестиција по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2.у складу с критеријумима дефинисаним Правилником за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години (у даљем тексту Правилник), формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредељених овим конкурсом;
3.Пријаве на Конкурс које остваре број бодова мањи од 30% од укупног броја бодова – не улазе у даље разматрање Комисије;
4.подносилац пријаве – физичко лице у обавези је да приликом потписивања уговора са Покрајинским Секретаријатом о коришћењу средстава достави меницу с меничном изјавом, а правно лице – регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет година, осим за опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана;
5.за инвестиције код којих се суфинансира израда целог пластеника по пријему конкурсне документације, а пре потписивања уговора, Покрајински Секретаријат путем свог надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди претходно чињенично стање на терену (НУЛТА контрола).
6.рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 30 дана од дана потписивања уговора;
7.бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради монтажу опреме и достави Покрајинском Секретаријату следећу документацију:
извештај о наменском утрошку средстава;
оригинал рачун за набавку предметне инвестиције;
отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
Покрајински Секретаријат путем надлежног сектора налаже Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену, достављањем извештаја и записника Покрајинском Секретаријату.
8.Покрајински Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде тражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности;
9.у моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади;
10.поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања у вези с конкурсом, прописани су Правилником;
11.бесповратна средстава исплаћиваће се у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

9.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10.КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-4413 од 10 до 14 часова.

10.1 ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и правилник, могу се преузети кликом ОВДЕ .

Komentari su zatvoreni