Ловачко удружење “Надаљ”

udruženje-nadalj 06 Sep 2016 11:40

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Ловачко удружење “Надаљ”
Скраћени назив: ЛУ “Надаљ”
Матични број: 08084645

Пословни подаци
Датум оснивања: 11/15/2002
Датум доношења статута: 10/2/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 102147268
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1: 063 8097189
Телефон 2: 021 739081
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Заштита, гејење, лов, коришћење и унапређење популација дивљачи, очување и унапређивање станишта дивљачи, уређење, одржавање и коришћење ловишта и друге активности у ловству.

Komentari su zatvoreni