Ловачко удружење “Турија”

udruženje-turija 14 Sep 2016 14:54

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Ловачко удружење “Турија”
Скраћени назив: ЛУ “ТУРИЈА”
Матични број: 08809577

Пословни подаци
Датум оснивања: 1/4/2003
Датум доношења статута: 2/13/2011
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 104150915
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 0170
Опис привредне делатности удружења: Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
Телефон 1: +381 (0)21 737290
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Заштита, гајење, лов, коришћење и унапређивање популације дивљачи, очување и унапређивање станишта дивљачи, уређивање, одржавање и коришћење ловишта као и друге активности у ловству у складу са Законом

Komentari su zatvoreni