Podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena

projekti 17 Nov 2016 9:57
Vlada Republike Srbije
 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja
 Grupa za unapređivanje rodne ravnopravnosti

KONKURS
ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA
ZA POBOLjŠANjE EKONOMSKOG POLOŽAJA ŽENA

 

PREDMET OGLAŠAVANjA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja, Grupa za unapređivanje rodne ravnopravnosti, na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15–dr.zakon), a u skladu sa članom 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11-dr. zakoni) i Tačke 2.1 Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost (2016–2018) („Službeni glasnik RS”, broj 4/16) – raspisuje Konkurs za zainteresovana udruženjima da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije, a u vezi sa  poboljšanjem ekonomskog položaja žena.

Prioritet Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za razvojne poslove i poslove planiranja, Grupe za unapređivanje rodne ravnopravnosti odnose se na programe, koji mogu doprineti otklanjanju prepreka za pristup žena zapošljavanju, napredovanju, stručnom usavršavanju i svim resursima bez diskriminacije, a što je u skladu sa Opštim strateškim ciljem 2. Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost – Povećana ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika i mera jednakih mogućnosti.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

  • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
  • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima i dostavljen u pisanoj formi, kao i na kompakt disku. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzimati u razmatranje.
Svako udruženje može aplicirati samo sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do šest meseci.

Potrebna dokumentacija:

  • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
  • Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
  • Aneks 3 – Narativni budžet,

Ukoliko se predlog projekta podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i protokol o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim se definiše uloga partnera na projektu.
Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, prijava će biti odbačena.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENIH PROJEKATA:

Svakom predlogu projekta Komisija za pregled i vrednovanje predloga projekata dodeliće određen broj bodova od maksimalnih 100. Predlozi projekata će se procenjivati na osnovu sledeće skale:

KRITERIJUM BODOVI

1 usklađenosti sa ciljevima i prioritetima konkursa do 20
2 jasno opisani problemi, preduslovi realizacije projekta i aktivnosti projekta do 10
3 jasno opisani i merljivi rezultati projekta, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost do 10
4 uključenost većeg broja ciljnih grupa u realizaciju projekta do 10
5 učešće partnerskih organizacija u finansiranju i realizaciji projekta do 10
6 jasno sastavljen, realan i opravdan budžet u skladu sa aktivnostima projekta, precizno struktuiran prema vrsti troškova do 20
7 kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja do 10
8 kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projektnih aktivnosti do 10

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u budžetu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2016. godinu u okviru programske aktivnosti/projekata „Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti” na ekonomskoj klasifikaciji 481.–dotacije nevladinim organizacijama u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih se maksimalno 250.000,00 dinara dodeljuje po projektu.
Odobrena sredstva udruženje građana može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženje građana ne može koristiti odobrena sredstva za:
 promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 pokrivanje dugovanja;
 namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
 kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 kupovinu vozila;
 retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Najkasnije dva meseca od završetka projekta, Ministarstvu se dostavlja izveštaj o njegovom sprovođenju i utrošku sredstava.

 

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROJEKATA

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 28. novembra 2016. godine u 15:30 časova.
Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen, u zatvorenoj koverti, kao i u elektronskoj verziji na kompakt disku, dostavljen preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja – Grupa za unapređivanje rodne ravnopravnosti
na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

NA KOVERTI OBAVEZNO TREBA NAZNAČITI PUNO IME I ADRESU POŠILjAOCA, NAZIV PROJEKTA I SLEDEĆI TEKST:
„NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”

Obrasci za prijavu dostupni su na internet prezentaciji www.minrzs.gov.rs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će svakom prispelom predlogu projekta dodeliti referentni broj, a spisak pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima biće postavljen na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Lista vrednovanja i rangiranja projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku ne dužem od pet radnih dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Portalu e-Uprave.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Komisija za pregled i vrednovanje predloga projekata donosi u roku od tri dana od dana njegovog prijema.

Odluku kojom se odobrava finansiranje projektnih aktivnosti donosi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u roku od tri dana od dana utvrđivanja konačne liste vrednovanja i rangiranja koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva i Portalu e-Uprave.

U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), posebni korisnici javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni su da otvore poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

Dokumentacija:

doc  Poziv202.5 KB

doc  Smernice205 KB

doc  Aneks 1261.5 KB

xls  Aneks 254.5 KB

doc  Aneks 337.5 KB

doc  Uputstvo o popunjavanju125 KB

Komentari su zatvoreni