KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEĐA I SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI

naslovna 05 Jan 2018 7:45

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 113/17)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture
u oblasti kulture i umetnosti

raspisuje

K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:

-razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
-jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija,
-nabavku opreme (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročnu iskorišćenost u svim segmentima procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva) i programa i softverskih rešenja, kao i informacionih sistema koji su u široj upotrebi za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom,
-razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
-predstavljanje i promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje: projekata u oblasti digitalizacije i promocije nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanja digitalne građe, digitalne umetnosti; infrastrukture, programa, softverskih rešenja, informacionih sistema i opreme za kontinuirano sprovođenje procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva; opreme neophodne za kontinuirano sprovođenje procesa digitalizacije; jačanja kapaciteta zaposlenih i angažovanih lica u procesu digitalizacije; upotrebe informacionih tehnologija u svrhu promocije nacionalnih kulturnih vrednosti i dr.

Opšti ciljevi konkursa:

-doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe,
-podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu,
-jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije,
-puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
-primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i
-kvalitetnija prezentacija, promocija i pretraživost multimedijalno predstavljenog digitalizovanog kulturnog nasleđa koja se postiže razvojem i upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi

Specifični ciljevi konkursa:

-unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
-obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi,
-doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
-razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi,
-procesi u oblasti predstavljanja, zaštite i produkcije digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa),
-sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije,
-intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti,
-digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji.
-širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 500.000,00 dinara a maksimalni iznos je 2.000.000,00 dinara.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:

-usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
-kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
-kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

-finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
-stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

Posebno će se voditi računa i o:

-stepenu vidljivosti projekta na internetu;
-poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

Neće se razmatrati:

-jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;
-projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
-dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 3. januara do 2. februara 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 3. aprila 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u četiri (4) primerka, isključivo poštom na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd
sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini i obavezno elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs

Formular za prijavu se može preuzeti na linku:
http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-digitalizacije-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2018–godini

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA: Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon: 011 3398-498.

Komentari su zatvoreni