Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

projekti 01 Dec 2016 14:19

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, брoј 54/2015 и 54/16 – ребаланс ) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ” број
54/2015, 9/16 – испр. и 53/16 ),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање опремања пољочуварске службе

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по овом конкурсу, јесте 10.000.000,00
динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% од укупно прихватљивих
трошкова. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови набавке опреме за рад пољочуварске службе, а према
Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине,
који су донели одлуку којом се предвиђа функционисање пољочуварске службе.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 5.12.2016. године.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија општинске oдлуке којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе;
3. извештај о раду пољочуварске службе у 2016. години (извештај треба да садржи: опис како је
организована пољочуварска служба, с бројем и распоредом пољочувара на територији локалне
самоуправе; опремљеност службе; сарадњу службе с полицијом, комуналном полицијом и
судом; сарадњу с локалним удружењима и организацијама; најзначајније резултате у раду
службе и уочене проблеме у раду службе; остале информације од значаја за рад службе);
извештај достављају локалне самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска
служба;
4. попис опреме за рад пољочуварске службе по врсти и количини опреме с предрачунима, а за
коју се тражи финансијска подршка.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, у складу с критеријумима који су део Правилника.
Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање и биће одбачене.
Уколико је документација непотпуна, подносилац пријаве биће позван да допуни документацију у
року од пет дана, а уколико након наведеног рока не допуни документацију, пријава ће бити
одбачена као непотпуна.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 50% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији
уговорене обавезе.
Конкурсна документација се не враћа.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то поштом, на адресу: „Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне
покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи
назнаку „Конкурс – пољочуварска служба”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца
пријаве.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4405.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем
конкурса за опремање пољочуварске службе могу се преузети са сајта Секретаријата
(www.psp.vojvodina.gov.rs).

 

Preuzmite:
Komentari su zatvoreni