POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

projekti 30 Sep 2016 10:01
fond za razvoj poljoprivrede

fond za razvoj poljoprivrede

Поштовани пољопривредни произвођачи,

Канцеларија за локални развој општине Србобран обавештава вас да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао Конкурсе за доделу повољних кредита и то за:

–           набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара

(максималан износ кредита 40.000 евра)

–           набавку нове пољопривредне механизације

(максималан износ кредита 40.000 евра)

–           набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима

(максималан износ кредита 15.000 евра)

–           набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и   винограда

(максималан износ кредита 40.000 евра)

–           набавку квалитетне телади за тов

(максималан износ кредита 15.000 евра)

–           набавку кошница и опреме за пчеларство

(максималан износ кредита 20.000 евра)

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

-оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена: Фонд неће прихватити измене предрачуна у току трајања конкурса);

– оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (Напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку). За кредитну линију нове заштићене баште (пластеници, стакленици) и кредита за набавку квалитетне телади за тов вредност пољопривредног земљишта мора бити у два пута већој вредности од одобрене вредности кредита;

– уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранција, потребно је доставити писмо о намерама издавања гаранције;

– као инструмент обезбеђења код погонских машина може бити и сама машина која је предмет куповине. Погонска машина која је средство обезбеђења мора бити осигурана са основним каско осигурањем и допунским ризиком крађе и винкулирана у корист Фонда за све време трајања отплате кредита.

– извод из регистра пољопривредних газдинства за 2016. Годину – подаци о пољопривредном газдинству;

– уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старије од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

– фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

 

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник Конкурса.

Конкурс је отворен до 17. Октобра 2016.

 

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, Канцеларији за локални развој општине Србобран као и на сајту:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs 

 

Пријаву са траженом документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ        на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком “За конкурс”

Све додатне информације могу се добити на бројеве телефона Фонда: 021/557-451, 021/557-452 или на број телефона Канцеларије за локални развој општине Србобран: 021/730-020 локал 144

 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2016. godini.
  Tekst konkursa | Prijava
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2016. godini
  Tekst konkursa | Prijava
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2016. godini
  Tekst konkursa | Prijava
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2016. godini
  Tekst konkursa | Prijava
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016 godini
  Tekst konkursa | Prijava
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2016. godini u 2016. godini
  Tekst konkursa | Prijava
Komentari su zatvoreni