Programski Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini

projekti 17 Nov 2016 9:43
  Dana 10.11.2016. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
      na osnovu Odluke broj 401-00-01444/2016-15 od 09.11.2016. godine raspisuje,
             JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata na

PROGRAMSKI KONKURS
ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu ne većem od 225.000.000,00 dinara.

Prioriteti
U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom ostvarivanjem:
– pristupačnosti informacija otklanjanjem komunikacijskih barijera,
– participacije uklanjanjem prepreka u pravcu punog učešća u društvu osoba sa invaliditetom realizacijom stimulativnih i inkluzivnih programa i servisa i
– jednakosti kroz podizanje nivoa svesti zajednice i obezbeđenja ravnopravnosti osoba sa invaliditetom.

Kriterijumi
1. Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao savezi udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
• da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji projekata iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom najmanje tri godine;
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;
• da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili;
• da imaju kapacitete u pogledu ljudskih i materijalnih resursa, odnosno iskustva za sprovođenje aktivnosti koje se predlažu i/ili su te aktivnosti inovativne, odnosno od šireg društvenog interesa u pogledu teritorije, broja i vrste korisnika, zadovoljenja potreba osoba sa invaliditetom ili izjednačavanja njihovih mogućnosti.

2. Predlozi projekata koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće kriterijume:
• trajanje projekta može biti maksimalno 12 meseci, odnosno od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine;
• sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije;
• podnosilac može da podnese samo jedan predlog projekta u okviru ovog konkursa;
• predloženi budžet projekta pored projektnih aktivnosti saveza i lokalnih udruženja može da obuhvata i operativne troškove samog saveza.

3. Vrednovanje i rangiranje predloga projekata vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
• Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15),
• Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 109/12) i
• Direktivom broj 401-00-1108/2015-15 od 2. juna 2015. godine.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga projekata dostupni su na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/invalidska-zastita/propisi-za-vrednovanje-projekata-po-konkursima).

Način pisanja projekta
Predlog projekta dostavlja se napisan na personalnom računaru i na propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci:
– Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
– Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta i
– Aneks 3 – Obrazac mesečnog plana aktivnosti
Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi (http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi)

Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „ZA PROGRAMSKI KONKURS – NE OTVARATI”. Zajedno sa štamapnom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na kompakt disku.
Predlozi projekata se dostavljaju zaključno sa 16. decembrom 2015. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Dodatne informacije
Dodatne informacije o konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3620-928 ili 011/3614-960.

Komentari su zatvoreni